Disclaimer

Gebruik van deze internetsite

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites van Atletiekunie, te Arnhem, Nederland, zo ook op Hardlopen.nl. We verzoeken je deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De Atletiekunie en Arko Sports Media spannen zich in om de informatie die zij op deze site aanbieden zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geven hiervoor geen garanties. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Atletiekunie en Arko Sports Media hyperlinks naar internetsites van derden aanbieden, betekent dit niet dat de Atletiekunie en Arko Sports Media de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Atletiekunie en Arko Sports Media aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Atletiekunie en Arko Sports Media niet geverifieerd.

Gebruik van deze internetsite

Het is niet toegestaan om nieuws of informatie van deze site over te nemen zonder toestemming van de Atletiekunie en Arko Sports Media. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@hardlopen.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

De Atletiekunie en Arko Sports Media of de rechthebbende behouden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Atletiekunie en Arko Sports Media of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Voor een verzoek tot hergebruik kun je contact opnemen met info@hardlopen.nl.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

De Atletiekunie en Arko Sports Media behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kun je verkrijgen op het volgende email adres: info@hardlopen.nl.