Algemene voorwaarden

Eigendom

hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl is een geregistreerde handelsnaam van de Atletiekunie. De website met de domeinnaam www.hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl heeft als doelstelling om kwalitatieve en hoogwaardige producten en dienstverlening aan te bieden voor (recreatieve) hardlopers.

Auteursrecht

Alle informatie in de vorm van tekst-, muziek- en beeldfragmenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de Atletiekunie.

Wet bescherming persoonsgegevens

hardlopen.nl (de Atletiekunie) legt van haar leden en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor:

• de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst
• het onderhouden van klantcontacten
• de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door de Atletiekunie of zorgvuldig door ons geselecteerde derden
• het innen van openstaande vorderingen
• het bestrijden van fraude
• het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bekijk het privacy statement en het cookiestatement voor meer informatie.

Clubs

Bij het afnemen van een Zoek & Boek activiteit worden NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum doorgespeeld naar de organiserende club. De organiserende club is aangesloten bij de Atletiekunie. Bij aanmelding van een Zoek & Boek activiteit ga je akkoord met het delen van de eerder genoemde gegevens.

1. Hardlopen.nl lidmaatschap

Aanmelden

Door je aan te melden als lid van hardlopen.nl ga je akkoord met deze voorwaarden. Na aanmelding en betaling via i-DEAL ontvang het lid een bevestiging per e-mail. Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving/aanmelding en is geldig voor een periode van 12 maanden. Het lidmaatschap geeft het lid recht tot alle functionaliteiten en onderdelen die vallen binnen het lidmaatschap. Verlenging van het lidmaatschap gebeurt automatisch na 12 maanden.

Automatische incasso

Nieuwe leden betalen per i-DEAL de eerste betaling. Ingeval een i-DEAL betaling niet mogelijk is kan op verzoek een factuur verzonden worden. De kosten hiervoor (€ 5,00) worden aan de klant in rekening gebracht. Bestaande leden machtigen de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie) om middels een automatische incasso de overeengekomen lidmaatschapsbijdrage tot wederopzegging jaarlijks van hun rekening af te schrijven. Deze automatische incasso vindt plaats binnen 10 werkdagen na ingang van het betreffende lidmaatschapsjaar.

Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden (omdat het rekeningnummer onjuist is of omdat het rekeningnummer geblokkeerd is voor incasso), wordt de betaalwijze voor het volgende jaar omgezet naar een betaling via factuur en wordt er € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht boven op de betreffende productgelden. Om deze kosten te voorkomen kan de desbetreffende klant tot maximaal één week voor het verstrijken van het product schriftelijk een machtiging voor een nieuw rekeningnummer doorgeven waarop de automatische incasso wel kan worden uitgevoerd.

Herroepingsrecht (wettelijke bedenktijd)

Het betaalde lidmaatschap van hardlopen.nl gaat in op het moment van afsluiten. De wettelijke bedenktijd is 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan een lid zonder het opgeven van een reden het lidmaatschap opzeggen.

Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is het lid een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het lidmaatschap dat door hardlopen.nl is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat het lid aan hardlopen.nl moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het lidmaatschap.

Opzegtermijn

Hardlopen.nl leden kunnen het lopende lidmaatschap beëindigen door het opzegformulier in te vullen. Opzeggen kan tot maximaal één maand voor het verstrijken van de looptijd van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het product worden alle diensten na de vervaldatum van het lidmaatschap stopgezet.

Tarief

De Atletiekunie behoudt het recht om de kosten van het lidmaatschap jaarlijks automatisch aan te passen op basis van het indexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistieken wordt aangegeven.

Welkomstcadeau

Nieuwe leden die zich inschrijven en in Nederland woonachtig zijn ontvangen een welkomstpakket. Woon je niet in Nederland, dan ontvang je geen welkomstpakket.

Persoonsgebonden

Het product van hardlopen.nl is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. De Atletiekunie behoudt zich het recht voor om een klant, bij constatering van het overdragen van het product, gedurende een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de dienstverlening van hardlopen.nl.

Verzekering en aansprakelijkheid

Leden van hardlopen.nl vallen gedurende de looptijd van dit lidmaatschap volledig onder de collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen. Meer informatie is hier te vinden.

2. Zoek & Boek activiteiten

Algemeen

Zoek & Boek is een platform van de Atletiekunie en onderdeel van hardlopen.nl waarvan bij de Atletiekunie aangesloten clubs gebruik kunnen maken om hun aanbod aan activiteiten kenbaar te maken. De diversiteit aan activiteiten is groot en kan variëren van een webinar van één uur tot een cyclus van trainingen gericht op het deelnemen aan een toekomstig loopevenement. Voor alle activiteiten in Zoek & Boek geldt dat het geen reguliere trainingsactiviteiten betreffen, maar specifieke activiteiten die gericht kunnen zijn op een breed publiek en een aangegeven start- en einddatum kennen. Voor alle activiteiten geldt dat zij niet alleen toegankelijk zijn voor leden van de organiserende club, maar juist ook bedoeld zijn voor geïnteresseerde sporters die niet zijn aangesloten bij een club, of lopers van de ene club die aan een korte activiteit van een andere club willen deelnemen. De inschrijving voor activiteiten en de betaling hiervoor verlopen allebei via Zoek & Boek, de uitvoering van de activiteit ligt meestal in handen van de organiserende club. De Atletiekunie plaatst ook zelf activiteiten in Zoek & Boek.

Aanmelden en betaling

Door je aan te melden voor een activiteit in Zoek & Boek ga je akkoord met deze voorwaarden. De inschrijving voor de activiteit is pas goedgekeurd nadat de deelnemersbijdrage via i-DEAL is voldaan. Om in te schrijven, doorloop je de stappen van het inschrijfproces en na afronding van je inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging per e-mail. Separaat ontvang je een e-mail met een betalingsbewijs.

De deelnemersbijdrage wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de gegevens zoals die op het moment van inschrijven geregistreerd staan. Deze gegevens zijn leidend. Sommige activiteiten kennen een deelnemersbijdrage voor leden en een voor niet-leden van de Atletiekunie. Afhankelijk van de persoonsgegevens die bij inschrijving worden ingevuld volgt automatisch de van toepassing zijnde deelnemersbijdrage.

Lukt het niet om via i-DEAL te betalen, dan kan de Atletiekunie jouw inschrijving verzorgen. Je ontvangt dan een factuur voor de deelnemersbijdrage, verhoogd met administratiekosten van € 5,00. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan ontvangen we jouw verzoek graag via zoekenboek@hardlopen.nl.

Let ook goed op de actuele beschikbaarheid van de activiteit. Als een activiteit reeds is volgeboekt, kun je kosteloos op een wachtlijst worden geplaatst.

Herroepingstermijn (bedenktijd)

Voor Zoek & Boek activiteiten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de sporter zich herroepen op de wettelijke bedenktijd en daarmee de inschrijving voor de activiteit annuleren. Een verzoek kan per mail worden ingediend via [email protected].

Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de sporter een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de activiteit dat door de Atletiekunie en/of de club is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de sporter aan de Atletiekunie en/of de club moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van de activiteit. Ten alle tijden worden administratiekosten (20% van het inschrijfbedrag) niet gerestitueerd, met een minimum van € 5,- en maximum van € 15,-. Restitutie vindt altijd binnen 30 dagen plaats.

Indien de activiteit wordt geannuleerd door de organiserende clubs of de Atletiekunie, dan wordt de volledige deelnemersbijdrage binnen 30 dagen gerestitueerd. Uiteraard zal de organiserende partij proberen om de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren.

Lidmaatschap Atletiekunie

Deelnemers aan een activiteit waarvoor via Zoek & Boek is ingeschreven en betaald, worden voor de duur van die activiteit tijdelijk lid van de Atletiekunie. Het tijdelijk lidmaatschap wordt automatisch stopgezet nadat de activiteit is beëindigd. De kosten voor dit tijdelijke lidmaatschap zijn verwerkt in de deelnemersbijdrage van de activiteit.

Verzekering en aansprakelijkheid

Deelnemers van activiteiten van het Zoek & Boek hebben gedurende de activiteit een tijdelijk lidmaatschap van de Atletiekunie en vallen daarmee volledig onder de collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen. Meer informatie is hier te vinden.

Het tijdelijke lidmaatschap houdt tevens in dat deelnemers onder het tuchtrecht van de Atletiekunie vallen.

Persoonsgebonden en minimale leeftijd

Een inschrijving voor een activiteit in Zoek & Boek is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Dit heeft te maken met het feit dat voor de verzekeringen en het tuchtrecht de juiste persoonsgegevens van de deelnemers vooraf geregistreerd moeten zijn. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar (peildatum is de datum van de activiteit of van de eerste activiteit in een serie van activiteiten). Jongeren onder de 16 jaar kunnen tegen betaling deelnemen als zij bij de activiteit vergezeld worden door een eveneens aan de activiteit deelnemende ouder of begeleider van tenminste 18 jaar. Ook hier is de peildatum de datum van de eerste activiteit.

Huisregels van de organiserende club

Naast bovenstaande voorwaarden kan de organiserende club aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan deze activiteit. Deze voorwaarden worden eventueel door de club in de verdere communicatie met de deelnemers meegenomen.

  • De organiserende club mag de sporter wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de activiteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
  • De sporter is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar gegevens en het afstemmen van de actie op leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Organiserende clubs kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan de activiteit.
  • De sporter dient zich te houden aan de geldende gedrags- en of huisregels van de organiserende club.

Privacy

Zowel de Atletiekunie als de organiserende clubs hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opgevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de activiteit en eventuele toepassing van verzekeringen en tuchtrecht, en worden nimmer aan derden verstrekt. Gegevens m.b.t. deelname aan een activiteit uit Zoek & Boek worden om fiscale redenen gedurende 7 jaar bewaard.

Tijdens de activiteiten kunnen door de organiserende club foto’s en/of filmopnamen worden gemaakt, met als doel de club te promoten.

Algemene voorwaarden hardlopen.nl - juni 2023