Algemene voorwaarden hardloopkalender

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op evenementen die door de organisatie geplaatst worden op de hardloopkalender van hardlopen.nl.

Algemeen

De hardloopkalender is een platform van de Atletiekunie, waar evenementorganisatoren hun hardloopevenement kunnen aanmaken. Hierdoor wordt jouw evenement zichtbaar voor hardlopend Nederland.

Zowel aangesloten organisaties/stichtingen en clubs als niet-aangesloten organisaties mogen hun evenementen op de hardloopkalender plaatsen.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) hardlopen.nl: hardloopplatform die de mogelijkheid beidt aan organisatoren van loopevenementen om hun evenement kenbaar te maken bij hardlopend Nederland
b) Organisator: de rechtspersoon en/of persoon die het hardloopevenement organiseren
c) Evenement: het loopevenement die door de Organisator c.q. onder auspiciën van de Organisator worden georganiseerd
d) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
e) Uitslagen: alle data welke toebehoren aan de prestatie van de Deelnemer aan het Evenement van Organisator
f) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het registreren van het evenement op de hardloopkalender van hardlopen.nl

Artikel 2 Registreren van organisatie

Bij het aanmaken van een account op hardlopen.nl via het administratiesysteem van de Atletiekunie dient de Organisator in het bezit te zijn van een KVK nummer. Na goedkeuring door een medewerker van de Atletiekunie moet de organisatie zelf het evenement plaatsen en bijwerken voor de betreffende datum.

Artikel 3 Plaatsen van Evenementen

Het plaatsen van een evenement geschiedt door Organisator op hardlopen.nl. Het is de verantwoordelijkheid van Organisator om dit naar juistheid te plaatsen. Indien er wijzigingen zijn of het evenement wordt afgelast dient de organisatie dit zelf te wijzigen.

Artikel 4 Wedstrijdreglement

Bij het plaatsen van een Evenement op hardlopen.nl gaat Organisator akkoord met deze algemene voorwaarden van hardlopen.nl. Dit betekent dat Organisator voldoet aan het wedstrijdreglement van de Atletiekunie. Organisator draagt zorg voor de toepassingen van het wedstrijdreglement en eventueel opgestelde wedstrijdbepalingen voor het desbetreffende Evenement.

Artikel 5 Verstrekken en ontsluiten van uitslagen

Organisator versterkt (automatisch) de uitslagen van het Evenement via de uitslagverwerker van het Evenement binnen 8 uur na het Evenement. Dit gaat om de volgende gegevens, mits bekend: licentienummer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, Atletiekunie leeftijdscategorie, naam vereniging, woonplaats, afstand, prestatie/tijd, parcoursmeting, datum wedstrijd, naam wedstrijd en de naam van de Organisator. Uitslagen worden verwerkt tot diverse ranglijsten en gepubliceerd op hardlopen.nl, een kerntaak van de Atletiekunie. Indien Organisator zelf de uitslagen verwerkt is organisator verantwoordelijk om de uitslagen te uploaden op hardlopen.nl. Wijzigingen van de uitslagen dienen binnen 96 uur na het Evenement te zijn verwerkt en dienen (automatisch) te worden doorgegeven aan de Atletiekunie.

Bij inschrijving vraag je instemming aan de deelnemers om de uitslagen door te sturen naar de Atletiekunie.

Artikel 6 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Atletiekunie. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator & Atletiekunie tot openbaarmaking van zijn gegevens benoemd in Art 5, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en andere media.

Artikel 7 Privacy

De Atletiekunie hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar eigen privacy statement. Organisator en/of Deelnemer kan te allen tijde haar gegevens opvragen. De Atletiekunie verwerkt alle uitslagen voor eigen doeleinden en worden niet versterkt met derden.

Artikel 8 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator, Deelnemer en/of Atletiekunie worden via de Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling Atletiekunie afgehandeld, zie atletiekunie.nl.

Artikel 9 Eigendom hardloopkalender & uitslagen

De hardloopkalender is intellectueel eigendom van de Atletiekunie. De uitslagen van de Organisator zijn eveneens eigendom van de Atletiekunie.

Artikel 10 Geldigheid van bepalingen

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Algemene voorwaarden hardloopkalender 2023