Algemene voorwaarden clubs Zoek & Boek

Eigendom

hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl is een geregistreerde handelsnaam van de Atletiekunie. De website met de domeinnaam www.hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl heeft als doelstelling om kwalitatieve en hoogwaardige producten en dienstverlening aan te bieden voor (recreatieve) hardlopers.

Auteursrecht

Alle informatie in de vorm van tekst-, muziek- en beeldfragmenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de Atletiekunie.

Wet bescherming persoonsgegevens

hardlopen.nl (de Atletiekunie) legt van haar leden en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst
  • het onderhouden van klantcontacten
  • de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door de Atletiekunie of zorgvuldig door ons geselecteerde derden
  • het innen van openstaande vorderingen
  • het bestrijden van fraude
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bekijk het privacy statement en het cookiestatement voor meer informatie.

1. Zoek & Boek activiteiten

Algemeen

Zoek & Boek is een platform van de Atletiekunie en onderdeel van hardlopen.nl waarvan bij de Atletiekunie aangesloten clubs gebruik kunnen maken om hun aanbod aan activiteiten kenbaar te maken. De diversiteit aan activiteiten is groot en kan variëren van een webinar van één uur tot een cyclus van trainingen gericht op het deelnemen aan een toekomstig loopevenement. Voor alle activiteiten in Zoek & Boek geldt dat het geen reguliere trainingsactiviteiten betreffen, maar specifieke activiteiten die gericht kunnen zijn op een breed publiek en een aangegeven start- en einddatum kennen. Voor alle activiteiten geldt dat zij niet alleen toegankelijk zijn voor leden van de organiserende club, maar juist ook bedoeld zijn voor geïnteresseerde sporters die niet zijn aangesloten bij een club, of lopers van de ene club die aan een korte activiteit van een andere club willen deelnemen. De inschrijving voor activiteiten en de betaling hiervoor verlopen allebei via Zoek & Boek, de uitvoering van de activiteit ligt meestal in handen van de organiserende club. De Atletiekunie plaatst ook zelf activiteiten in Zoek & Boek.

Aanmelden en betaling

Bij de Atletiekunie aangesloten clubs kunnen hun aanbod aan activiteiten plaatsen in Zoek & Boek. Het beheer van het aanbod is ondergebracht in Volta, het CRM-systeem van de Atletiekunie. Om toegang te krijgen tot Volta heb je inlogrechten nodig. De voorzitter of secretaris van de club kan deze beheerdersrechten toekennen. Is de club niet aangesloten bij de Atletiekunie dan is het niet mogelijk om aanbod aan te melden.

Activiteiten die aangemeld kunnen worden voor het Zoek & Boek zijn alle activiteiten die geen reguliere trainingsactiviteiten betreffen, maar specifieke activiteiten die gericht kunnen zijn op een breed publiek aan sporters. Alle activiteiten hebben een start- en einddatum. Activiteiten moeten hardloop-gerelateerd zijn. Voorbeelden zijn: cursussen, clinics, kennissessies of fysieke testen. Binnen Zoek & Boek is het niet toegestaan om deelnemers door te verwijzen naar een ander inschrijfsysteem.

De organiserende club bepaalt zelf de prijs voor leden en niet-leden van de Atletiekunie om deel te mogen nemen aan de clubactiviteit. Uitzondering hierop zijn door de Atletiekunie ontwikkelde bondsconcepten zoals de Beginnerscursus hardlopen. Hiervoor worden landelijk dezelfde deelnemersbijdragen gehanteerd.

Inschrijving voor deelnemers is alleen mogelijk als naast de inschrijving voor een activiteit tegelijkertijd de deelnemersbijdrage via IDEAL wordt voldaan. Om in te schrijven, doorloopt de deelnemer de stappen van het inschrijfproces en na afronding van de inschrijving ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Separaat ontvangt de deelnemer een e-mail met een betalingsbewijs.

Kan de deelnemer niet via iDEAL betalen, dan kan de Atletiekunie ingeschakeld worden om de inschrijving te verzorgen door te mailen naar [email protected].

Herroepingstermijn (bedenktijd)

Voor Zoek & Boek activiteiten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de sporter zich herroepen op de wettelijke bedenktijd en daarmee de inschrijving voor de activiteit annuleren. Een verzoek kan per mail worden ingediend via [email protected].

Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de sporter een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de activiteit dat door de Atletiekunie en/of de club is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de sporter aan de Atletiekunie en/of de club moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van de activiteit. Ten alle tijden worden administratiekosten (20% van het inschrijfbedrag) niet gerestitueerd, met een minimum van € 5,- en maximum van € 15,-. Restitutie vindt altijd binnen 30 dagen plaats.

Indien de activiteit wordt geannuleerd door de organiserende club of de Atletiekunie, dan wordt de volledige deelnemersbijdrage binnen 30 dagen gerestitueerd.

Als je als club een activiteit annuleert dan moet je dit via de mail melden aan [email protected]. De Atletiekunie zorgt er dan voor dat de volledige deelnemersbijdrage binnen 30 dagen gerestitueerd wordt. De communicatie naar de ingeschreven deelnemers is de verantwoordelijkheid van de organiserende club.

Uitbetaling aan de organiserende club

De deelnemer betaalt zijn deelnemersbijdrage via iDEAL rechtstreeks aan de Atletiekunie. De organiserende club ontvangt 100% van de opbrengsten. Uitzonderingen hierop zijn door de Atletiekunie ontwikkelde bondsconcepten zoals de Beginnerscursus hardlopen. Hier wordt een vast bedrag per boeking aan de club uitbetaald. In het geval van de Beginnerscursus hardlopen is dat € 22,50 per boeking.

De organiserende club ontvangt de deelnemersbijdragen binnen vier weken, na afloop van de cursus. De Atletiekunie stuurt een factuur en betaalt het bedrag uit (self-billing).

Lidmaatschap Atletiekunie

Deelnemers aan een activiteit waarvoor via Zoek & Boek is ingeschreven en betaald, worden voor de duur van die activiteit tijdelijk lid van de Atletiekunie. Het tijdelijk lidmaatschap wordt automatisch stopgezet nadat de activiteit is beëindigd. De kosten voor dit tijdelijke lidmaatschap zijn verwerkt in de deelnemersbijdrage van de activiteit.

Verzekering en aansprakelijkheid

Deelnemers van activiteiten van het Zoek & Boek hebben gedurende de activiteit een tijdelijk lidmaatschap van de Atletiekunie en vallen daarmee volledig onder de collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen. Meer informatie is hier te vinden.

Het tijdelijke lidmaatschap houdt tevens in dat deelnemers onder het tuchtrecht van de Atletiekunie vallen.

Communicatie naar deelnemers

De deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail voor deelname aan de activiteit. De organiserende club is verantwoordelijk voor de verdere communicatie met de deelnemers.

Persoonsgebonden en minimale leeftijd

Een inschrijving voor een activiteit in Zoek & Boek is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Dit heeft te maken met het feit dat voor de verzekeringen en het tuchtrecht de juiste persoonsgegevens van de deelnemers vooraf geregistreerd moeten zijn. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar (peildatum is de datum van de activiteit of van de eerste activiteit in een serie van activiteiten). Jongeren onder de 16 jaar kunnen tegen betaling deelnemen als zij bij de activiteit vergezeld worden door een eveneens aan de activiteit deelnemende ouder of begeleider van tenminste 18 jaar. Ook hier is de peildatum de datum van de eerste activiteit.

Huisregels van de organiserende club

Naast bovenstaande voorwaarden kan de organiserende club aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan deze activiteit. Deze voorwaarden worden eventueel door de club in de verdere communicatie met de deelnemers meegenomen.

  • Als organiserende club mag je de sporter wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de activiteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
  • De sporter is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar gegevens en het afstemmen van de actie op leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Als organiserende club kun je in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan de activiteit.
  • De sporter dient zich te houden aan de geldende gedrags- en of huisregels van de organiserende club.

Privacy

Zowel de Atletiekunie als de organiserende clubs hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opgevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de activiteit en eventuele toepassing van verzekeringen en tuchtrecht, en worden nimmer aan derden verstrekt. Gegevens m.b.t. deelname aan een activiteit uit Zoek & Boek worden om fiscale redenen gedurende 7 jaar bewaard.

Tijdens de activiteiten kunnen door de organiserende club foto’s en/of filmopnamen worden gemaakt, met als doel de club te promoten.

Algemene voorwaarden clubs Zoek & Boek - juni 2023