Algemene voorwaarden Zoek & Boek

Algemeen

Zoek & Boek is een platform van de Atletiekunie en onderdeel van hardlopen.nl met jaarlijks meer dan 1 miljoen unieke bezoekers, waarvan bij de Atletiekunie aangesloten clubs gebruik kunnen maken om hun aanbod aan activiteiten kenbaar te maken. De diversiteit aan activiteiten is groot en kan variëren van een webinar van één uur tot een cyclus van trainingen gericht op het deelnemen aan een toekomstig loopevenement. Voor alle activiteiten in Zoek & Boek geldt dat het geen reguliere trainingsactiviteiten betreffen, maar specifieke activiteiten die gericht kunnen zijn op een breed publiek met een een start- en einddatum. Voor alle activiteiten geldt dat zij niet alleen toegankelijk zijn voor leden van de organiserende club, maar juist ook bedoeld zijn voor geïnteresseerde sporters die niet zijn aangesloten bij een club, of lopers van de ene club die aan een korte activiteit van een andere club willen deelnemen. De inschrijving voor activiteiten en de betaling hiervoor verlopen allebei via Zoek & Boek, de uitvoering van de activiteit ligt meestal in handen van de organiserende club. De Atletiekunie plaatst ook zelf activiteiten in Zoek & Boek.

Inschrijving en betaling deelnemersbijdrage

Inschrijving is alleen mogelijk als naast de inschrijving voor een activiteit tegelijkertijd de deelnemersbijdrage via IDEAL wordt voldaan. Om in te schrijven, doorloop je de stappen van het inschrijfproces en na afronding van je inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging per e-mail. Separaat ontvang je een e-mail met een betalingsbewijs. Communicatie over de inschrijving en betaling komt vanuit de Atletiekunie. De organiserende club is verantwoordelijk voor de verdere communicatie over de activiteit.

De deelnemersbijdrage wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de gegevens zoals die op het moment van inschrijven geregistreerd staan. Deze gegevens zijn leidend. Sommige activiteiten kennen een deelnemersbijdrage voor leden en een voor niet-leden van de Atletiekunie. Afhankelijk van de persoonsgegevens die bij inschrijving worden ingevuld volgt automatisch de van toepassing zijnde deelnemersbijdrage.

Lukt het niet om via iDEAL te betalen, dan kan de Atletiekunie jouw inschrijving verzorgen. Je ontvangt dan een factuur voor de deelnemersbijdrage, verhoogd met administratiekosten van € 5,00. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan ontvangen we jouw verzoek graag via zoekenboek@hardlopen.nl. Let ook goed op de actuele beschikbaarheid van de activiteit. Als een activiteit reeds is volgeboekt, kun je kosteloos op een wachtlijst worden geplaatst.


Annuleren en terugbetaling van deelnemersbijdrage

Het kan natuurlijk voorkomen dat je hebt ingeschreven en uiteindelijk toch verhinderd bent. Annuleren van je inschrijving is mogelijk. Tot twee dagen vóór de betreffende activiteit kun je annuleren. (Als de activiteit op zaterdag plaatsvindt kun je tot en met de donderdagavond daarvóór tot 23.59 uur annuleren). Wij ontvangen graag een verzoek hiervoor per mail via zoekenboek@atletiekunie.nl. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage met aftrek van administratiekosten binnen 30 dagen teruggestort.

De bij annulering in rekening gebrachte administratiekosten bedragen 20% van de deelnemersbijdrage, met een minimum van € 5,- en een maximum van € 15,-.

Er wordt geen deelnemersbijdrage terugbetaald indien er korter dan twee dagen vóór de betreffende activiteit geannuleerd wordt.

Indien de activiteit wordt geannuleerd door de organiserende clubs of de Atletiekunie, dan wordt de volledige deelnemersbijdrage binnen 30 dagen gerestitueerd. Uiteraard zal de organiserende partij proberen om de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren.

Lidmaatschap Atletiekunie

Deelnemers aan een activiteit waarvoor via Zoek & Boek is ingeschreven en betaald, worden voor de duur van die activiteit tijdelijk lid van de Atletiekunie. Het tijdelijk lidmaatschap wordt automatisch stopgezet nadat de activiteit is beëindigd. De kosten voor dit tijdelijke lidmaatschap zijn verwerkt in de deelnemersbijdrage van de activiteit. Door dit tijdelijke lidmaatschap vallen alle deelnemers zowel onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering als onder de collectieve ongevallenverzekering van de Atletiekunie. Het tijdelijke lidmaatschap houdt tevens in dat deelnemers onder het tuchtrecht van de Atletiekunie vallen.

Persoonsgebonden en minimale leeftijd

Een inschrijving voor een activiteit in Zoek & Boek is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Dit heeft te maken met het feit dat voor de verzekeringen en het tuchtrecht de juiste persoonsgegevens van de deelnemers vooraf geregistreerd moeten zijn. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar (peildatum is de datum van de activiteit of van de eerste activiteit in een serie van activiteiten). Jongeren vanaf 12 jaar kunnen tegen betaling deelnemen als zij bij de activiteit vergezeld worden door een eveneens aan de activiteit deelnemende ouder of begeleider van tenminste 18 jaar. Ook hier is de peildatum de datum van de eerste activiteit.

Huisregels van de organiserende club

Naast bovenstaande voorwaarden kan de organiserende club aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan deze activiteit. Deze voorwaarden worden eventueel door de club in de verdere communicatie met de deelnemers meegenomen.

  • De organiserende club mag je wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de activiteit en/of de sportlocatie ontzeggen.

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je gegevens en het afstemmen van de actie op je leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Organiserende clubs kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan de activiteit.

  • Je dient je te houden aan de geldende gedrags- en of huisregels van de organiserende club.

Privacy

Zowel de Atletiekunie als de organiserende clubs hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opgevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de activiteit en eventuele toepassing van verzekeringen en tuchtrecht, en worden nimmer aan derden verstrekt. Gegevens m.b.t. deelname aan een activiteit uit Zoek & Boek worden om fiscale redenen gedurende 7 jaar bewaard.

Tijdens de activiteiten kunnen door de organiserende club foto’s en / of filmopnamen worden gemaakt, met als doel de club te promoten.

Corona

De Atletiekunie conformeert zich aan de geldende Corona-protocollen (te vinden op www.atletiekunie.nl) waarbij door de veiligheidsregio’s op lokaal niveau hiervan kan worden afgeweken.

Deelname en aansprakelijkheid

Op basis van het lidmaatschap van de Atletiekunie vallen deelnemers aan Zoek & Boek activiteiten onder de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie. Polisvoorwaarden zijn te vinden via deze link.

Eigendom

Zoek & Boek is eigendom van de Atletiekunie.