Actievoorwaarden winactie Why Do You Run

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Garmin Why Do You Run winactie’ (verder te noemen: "de Actie") van de Atletiekunie (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Papendallaan 7, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel prijzen (zes Garmin Forerunners) te verloten onder de deelnemers via de website www.hardlopen.nl. De volgende modellen zijn er te winnen in een kleur naar keuze:
 3. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van donderdag 14 mei tot en met zondag 24 mei 2020, 23.59 uur.
 4. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 5. Op deze Actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. De actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op www.hardlopen.nl
 6. Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 7. De Organisator behoudt zicht het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op www.hardlopen.nl worden gepubliceerd dan wel bekend gemaakt worden.
 8. Over de opzet, inhoud en uitslag van deze Actie wordt niet gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van de Atletiekunie.
 4. De Organisator is te allen tijde gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden hebben gehandeld of zich anderszins frauduleus hebben gedragen.

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via het aanmeldformulier op www.hardlopen.nl.
 3. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van een onafhankelijke loting door de Organisator.

Uitkering prijzen

 1. De trekking vindt plaats op maandag 25 mei 2020.
 2. Maandag 25 mei worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
 3. Als de geselecteerde winnaar de prijs niet incasseert voor maandag 8 juni 2020, wordt de prijs ingetrokken en niet meer uitgekeerd.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen en beeld voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie en toekomstige promotie acties van de Atletiekunie in samenwerking met Garmin op Hardlopen.nl te gebruiken.
 2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen conform de toepasselijke privacy wet- en regelgeving worden verwerkt. Kijk voor meer informatie over het toepasselijke privacybeleid op www.hardlopen.nl/privacy-statement.
 3. De Organisator deelt de adresgegevens van de winnaars met Garmin voor het toesturen van de prijs.  
 4. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Slotbepaling

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je een e-mail sturen naar info@hardlopen.nl
 2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze Actie en/of voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Aldus opgemaakt te Arnhem, 4 mei 2020